Eurosnack – ECK

źródło: https://infostrefa.com/infostrefa/pl/attachment/2048715

RAPORT KWARTALNY
ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

 

Przychody Emitenta w analizowanym okresie wyniosły ponad 19,6 mln zł co oznacza iż, zwiększyły się o 12,85% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, gdzie wartość tej pozycji wyniosła 17,38 mln zł. W ujęciu narastającym po czterech kwartałach Emitent wypracował przychód na poziomie 76,77 mln zł, podczas gdy w ubiegłym roku wyniósł on 61,87 mln. zł co stanowi wzrost o24,1%W IV kwartale 2021 roku Emitent wypracował zysk w wysokości 349 219,66 zł, natomiast wynik finansowy netto za cztery kwartały 2021 wyniósł 3 140 904,07zł i w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. wzrósł o 47%.
Dwucyfrową dynamikę przychodów oraz rentowność sprzedaży Spółka utrzymuje dzięki pełnej koncentracji na utrzymaniu wysokiego poziomu realizacji kontraktów we wszystkich kanałach sprzedaży.
Spółka monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID 19.
Priorytetem dla Zarządu, w trakcie trwania kolejnej fali pandemii było zapewnienie ciągłości produkcyjnej obu zakładów, utrzymanie łańcucha dostaw oraz płynnej obsługi wszystkich kontraktów, co było możliwe dzięki wdrożeniu i utrzymaniu podwyższonego reżimu sanitarnego dla wszystkich pracowników Spółki oraz osób trzecich realizujących swoje obowiązki na terenie obu lokalizacji.

Spółka na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudniała 181 osób, wszystkie na pełny etat.